JAWS команди за html документи

Това помагало представя списък на изпълнявани чрез клавишни комбинации команди, които се поддържат от JAWS при работа с html документи.
[Тоест, в Internet Explorer, а от версия 7 на JAWS и за Mozilla FireFox. (Текстът е преведен от Петър Стайков. Бележките в квадратни скоби са от Uploader, Victor.)]

Описаните тук клавишни комбинации не се поддържат от версиите на JAWS предшестващи версията JAWS 7. [Тоест, поддържат се в Internet Explorer, но не и в Mozilla Firefox. За Firefox са включени в JAWS 7.]

Съдържание

Общовалидни команди
Команди за работа с линкове
Команди за работа със заглавия
Команди за работа с бланки
Команди за работа с таблици
Команди за работа с рамки [Тоест, frames.]
Команди за работа с елементи
Други команди

* * *

Общовалидни команди


Връщане на предишна страница
ALT+LEFT ARROW или BACKSPACE [Left arrow, тоест, стрелка наляво.]

Придвижване на следваща страница
ALT+RIGHT ARROW [Right arrow, тоест, стрелка вдясно.]

Преместване на курсора на полето на адреса
ALT+D

Чете адреса
INSERT+A

Преместване на JAWS курсора на полето на адреса
INSERT+двукратно бързо натискане на буквата A

Отваряне на списък с актуалните HTML характеристики с възможност за промяна
INSERT+F3

Активиране на режим Mouse Over
INSERT+CTRL+ENTER

Команди за работа с линкове

Списък на линковете
INSERT+F7

Преместване на следващ линк
TAB

Връщане на предишен линк
SHIFT+TAB

Преместване в следващия посещаван линк
V

Преместване в предишен посещаван линк
SHIFT+V

Отваряне на линк
ENTER

Отваряне на линк в нов прозорец
SHIFT+ENTER

Следващ нелинков текст
N

Предишен нелинков текст
SHIFT+N

Команди за работа със заглавия


Списък на заглавията
INSERT+F6

Преместване на следващо заглавие
H

Преместване на предишно заглавие
SHIFT+H

Преместване на първото заглавие
ALT+INSERT+HOME

Преместване на последното заглавие
ALT+INSERT+END

Преместване на следващо заглавие( -по нива -)
От 1 до 6

Преместване на предишно заглавие (- по нива -)
SHIFT+1до 6

Преместване на първо заглавие (- по нива -)
ALT+CTRL+INSERT+ от 1 до 6

Последно заглавие (- по нива -)
SHIFT+1 through 6

Команди за работа с бланки


Преместване на първо поле в бланката
INSERT+CTRL+HOME

Преместване на следващо поле в бланката
F

Преместване на предишно поле в бланката
SHIFT+F

Преместване на последното поле в бланката
INSERT+CTRL+END

Преместване на следващ бутон
B

Преместване на предишен бутон
SHIFT+B

Преместване в следващ комбо бокс
C

Преместване в предишен комбо бокс
SHIFT+C

Преместване на следващо поле за редактиране
E

Преместване на предишно поле за редактиране
SHIFT+E

Преместване на следващ радиобутон
R

Преместване на предишен радиобутон
SHIFT+R

Преместване на следващ чек бокс
X

Преместване на предишен чек бокс
SHIFT+X

Отваряне на бланка
ENTER

Затваряне на бланка
NUM PAD PLUS [Тоест, плюс от цифровата клавиатура.]

Списък на полетата в бланката
INSERT+F5

Списък на бутоните
CTRL+INSERT+B

Списък на комбобоксовете
CTRL+INSERT+C

Списък на боксовете за редактиране
CTRL+INSERT+E

Списък на радиобутоните
CTRL+INSERT+R

Списък на чекбоксовете
CTRL+INSERT+X

Enter/Leave Multi-Select Mode
SHIFT+F8

Команди за работа с таблици


Преместване на следваща таблица
T

Преместване на предишна таблица
SHIFT+T

Маркиране на таблица
F8

Списък на таблиците
CTRL+INSERT+T

Прескачане на клетки в таблица
CTRL+J (или WINDOWS Key+J когато сме в Mozilla Firefox)

Връщане към предишна клетка
CTRL+SHIFT+J (или SHIFT+WINDOWS Key+J когато сме в Mozilla Firefox)

Чете клетката върху която е курсорът
CTRL+ALT+NUM PAD 5 [Num pad 5, тоест, 5 от цифровата клавиатура.]

Премества курсора в следваща клетка и я чете
CTRL+ALT+RIGHT ARROW

Премества курсора в предишна клетка и я чете
CTRL+ALT+LEFT ARROW

Премества курсора и чете клетка нагоре от курсора
CTRL+ALT+UP ARROW

Премества курсора и чете клетката надолу от курсора
CTRL+ALT+DOWN ARROW

Премества курсора на първата клетка и я чете
CTRL+ALT+HOME

Премества курсора на последната клетка и я чете
CTRL+ALT+END

Чете следващ ред
WINDOWS KEY+DOWN ARROW

Чете предишен ред
WINDOWS KEY+UP ARROW

Чете реда под курсора
WINDOWS KEY+COMMA или WINDOWS KEY+NUM PAD 5 [Comma, тоест, запетайка.]

Чете от началото на реда до клетката, която е под курсора
INSERT+SHIFT+PAGE UP

Чете от клетката под курсора до края на реда
INSERT+SHIFT+HOME

Чете колоната под курсора
INSERT+SHIFT+NUM PAD 5

Чете от началото на колоната до клетката която е под курсора
INSERT+SHIFT+END

Чете от клетката под курсора до края на колоната
INSERT+SHIFT+PAGE DOWN

Команди за работа с фреймове


Следващ фрейм
M

Предишен фрейм
SHIFT+M

Придвижване по фреймове от едно до десет
Unassigned [Тоест, няма такъв клавиш. Слава Богу, рядко има и сайтове с десет фрейма :-)]

Списък на фреймовете
INSERT+F9

Команди за работа с елементи


Преместване на следващ елемент от същия вид
S

Преместване на предишен елемент от същия вид
SHIFT+S

Преместване на следващ елемент от различен вид
D

Преместване на предишен елемент от различен вид
SHIFT+D

Преместване на следващ елемент
SHIFT+PERIOD (точка)

Преместване на предишен елемент
SHIFT+COMMA (запетая)

Маркиране на цял елемент
F8

Показване на информация за елементите на страницата
SHIFT+INSERT+F1

Подробна информация за елементите.
CTRL+SHIFT+INSERT+F1

Други команди


Създаване на потребителски етикет
CTRL+INSERT+TAB

Позициониране върху следващ маркер
K

Позициониране върху предишен маркер
SHIFT+K

Списък, придвижване по, и модифициране на маркери
CTRL+SHIFT+K

Преместване на следващ списък
L

Преместване на предишен списък
SHIFT+L

Маркиране на списък
F8

Списък на всички подредени, неподредени и дефинирани списъци
CTRL+INSERT+L

Преместване върху следващ елемент от списък
I

Преместване върху предишен елемент в списък
SHIFT+I

Презареждане на уебстраница (Refresh)
F5

Обновяване на екрана
INSERT+ESC

Списък на бутоните от лентата с инструменти
INSERT+F8

Преместване на виртуалния до PC курсора
INSERT+DELETE

Превключване на режима на виртуалния курсор
INSERT+Z

Лични настройки на уебстраница
SHIFT+INSERT+V

JAWS търсене напред
F3

JAWS търсене назад
SHIFT+F3

Преход към ред номер
J

Връщане към предишен ред
SHIFT+J

Преместване в следващ раздел, категория
Z

Преместване в предишен раздел, категория
SHIFT+Z

Списък на разделите, категориите
CTRL+INSERT+Z

9 dec 2005

Обратно на предходната страница.

Обратно на заглавната страница.
http://bezmonitor.com