Отговор, предизвикан от поместеното по-долу.

* * *

До РУС Бургас
Искане
За свикване на извънредно регионално събрание
На пълномощниците За регион Бургас
От инициативен комитет в състав:
Никола Григоров,
Стойчо Димитров,
Слави Радев,
Живко Томов

Ние, долу подписаните пълномощници на регионалното събрание за регион Бургас, водени от разбирането за голямото значение на ССБ и неговите структури за живота на хората със зрителни увреждания сме обезпокоени от незадоволителната работа на председателя на РСО Бургас Атанас Петров. Подобна констатация е направена и от Управителните съвети на териториалните организации на ССБ в региона. Господин Петров, в разрез със задълженията си, не подпомага дейността на ТСО в региона. Силно се проявяват неумението за работа в екип и авторитарният му стил на управление, в подкрепа на което говори фактът, че той три пъти е бил отстраняван от заседание на Управителния съвет на ТСО Бургас. Председателят на РСО Бургас със своите интриги създава крайно неблагоприятен психоклимат в местните структури на ССБ. Неговата некомуникативност му пречи да осъществява ефективно контакти с местните органи на управление – община, областна управа, както и с представители на други НПО. Той не съумява да защити интересите на незрящите в региона, в подкрепа на което говори фактът, че, без да има мандат от РУС, е подписал крайно неблагоприятното за незрящите споразумение за движение на специализирания транспорт по градските автобусни линии. Господин Петров проявява крайна незаинтересованост към европейските и местните проекти и програми насочени към интеграцията в обществото и повишаване на социалния статут на незрящите в региона. Не съобразявайки дозите алкохол на официални срещи, мероприятия на местните структури на ССБ и на работното място, председателят на РСО Бургас уронва авторитета на ССБ и не способства за изграждането на положителен имидж на незрящите в обществото.

С оглед на това, на основание Чл. 26 ал. 2, от устава на ССБ декларираме своето искане за свикване на извънредно регионално събрание на пълномощниците на регион Бургас при следния дневен ред:
1. Прекратяване правомощията на председателя на РСО по Чл. 13 ал. 2, 5 от устава на ССБ,
2. Избор на нов председател на РСО,
3. Попълване на състава на РУС.

* * *

До УС на ТСО Бургас
Искане
За свикване на извънредно териториално събрание
За регион Бургас
От инициативен комитет в състав:
Атанас Петров
И други

Ние, долу подписаните членове на ТСО Бургас, водени от разбирането за голямото значение на ССБ и неговите структури за живота на хората със зрителни увреждания сме обезпокоени от неадекватното поведение и подривната дейност на председателя на ТСО Бургас Бинка Монева. Подобна констатация е направена и от ръководителите на висшите органи на ССБ. Госпожа Монева, в разрез със задълженията си, не се грижи за просперитета на ТСО в региона, а за своя личен. Силно се проявяват неумението за работа в екип и авторитарният й стил на управление, в подкрепа на което говори фактът, че тя изисква от членовете на ТСО да искат нейното одобрение за решения, които трябва да вземат сами по съвест. Председателят на ТСО Бургас със своите интриги създава крайно неблагоприятен психоклимат в местните структури на ССБ. Тя не съумява да защити интересите на незрящите в региона, в подкрепа на което говори фактът, че, без да има мандат от УС на ТСО, е подписала крайно неблагоприятното за незрящите споразумение за движение на специализирания транспорт по градските автобусни линии. Госпожа Монева проявява крайна незаинтересованост към европейските и местните проекти и програми насочени към интеграцията в обществото и повишаване на социалния статут на незрящите в региона.

Очевидна е нейната некомпетентност що се отнася до нормативните документи на ССБ. Домогвайки се до поста на председателя на РУС, тя проявява крайна безпринципност и манипулира брутално пълномощниците на районната конференция.

С всички тези действия председателят на ТСО Бургас уронва авторитета на ССБ и не способства за изграждането на положителен имидж на незрящите в обществото.

С оглед на това, на основание Чл. 26 ал. 2, от устава на ССБ декларираме своето искане за свикване на извънредно събрание на ТСО на регион Бургас при следния дневен ред:
1. Прекратяване правомощията на председателя на ТСО по Чл. 13 ал. 2, 5 от устава на ССБ,
2. Избор на нов председател на ТСО,
3. Попълване на състава на УС на ТСО.

* * *

Предизвикан отговор

Upload 9 sep 2008

Обратно на предходната страница.

Обратно на заглавната страница.
http://bezmonitor.info