Равни възможности в държавната администрация за хората с увреждания, представителите на малцинствата и уязвимите групи на пазара на труда

Source: http://bezmonitor.com

Европейски и международни стандарти, специфични практики в европейски страни, начини за прилагане на добрите практики в България


юли 2007 г.

Настоящият доклад е изготвен в рамките на проекта "Техническа подкрепа на Института по публична администрация и европейска интеграция (ИПАЕИ) при изготвяне на програми за обучение и обучение на представители на малцинствени и уязвими групи" EUROPEAID/121556/D/SER/BG

Contributions:
The texts/materials included in the report are based on contributions from the following experts:
Part One: Balazs Majtenyi, Balazs Vizi - Legal Experts, with contributions from Magdalena Kouneva (Key Legal Expert) and Katerina Velichova (Legal Expert)
Part Two: Fabiene Arnould (Key Social Inclusion Expert) and Magdalena Kouneva (Key Legal Expert) with contributions from Ignacio Velo, Miguel Taboada - Short-Term Experts
Part Three: Neviana Kaneva, Katerina Velichkova and Magdalena Kouneva- Legal Experts, with contributions from Lyubomir Stefanov and prof. Petar Staikov - Short-Term Experts
Annex 1: Neviana Kaneva ( Legal Expert)
Annex 2: Lyubomir Stefanov (Short-Term Expert)

При подготовката на анализите и предложенията бяха привлечени мнения на множество експерти и администратори с опит, както и на представители на неправителствения сектор. Екипът, изготвил настоящите предложения, изразява благодарността си на всички, които отделиха от времето си и положиха усилия да предоставят предварително становище по изпратения материал. Без да имаме претенции за изчерпателност, ние се опитвахме нашите предложения да бъдат в съзвучие, както с възприетите в европейските страни съвременни концепции, така и с най-новите насоки в развитието на практическите подходи, които вече в една или друга степен са доказали своята приложимост при решаването на дискутираните тук проблеми. Надяваме се, че материалът ще бъде от полза и ще допринесе за усъвършенстване на политиката за интеграция на малцинствата, хората с увреждания и уязвимите групи в българската администрация и ще спомогне за изграждането й като представителна администрация на многообразието.

Съдържание
Въведение
Част Първа: Принципи на равенство и недискриминация съгласно международното право и правото на Европейския съюз
Част Втора: Политики и програми на европейски държави за насърчаване на равните възможности за хора с увреждания, представители на малцинствата и уязвимите групи на пазара на труда за заемане на длъжности и успешно представяне в държавната администрация
1. Повишаване броя на кандидатите от целевите групи
2. Програми за трудова заетост специално за хора с увреждания
2.1. Квоти
2.2. Видове квотни системи
2.3. Реализиране на квотата на практика
2.4. Положителни действия освен квота
3. Премахване на бариерите при наемане на хора с увреждания в администрацията
4. Процесът на кандидатстване за позиции в държавната администрация
5. Конкурси за позиции в държавната администрация
6. Възможности за завършили студенти
7. Приемливо приспособяване на средата за хора с увреждания
7.1. Приспособяване на работната среда
7.2. Достъпност
7.3. Помощна технология
7.4. Адаптиране на работното време
8. Процедури по евакуация и безопасност
9. Кариерно развитие
10. Положителна работна среда
10.1. Ролята на ръководителите
10.2. Обучение по въпросите на многообразието
10.3. Обучение по въпросите свързани с уврежданията
11. Разработване на кодекси на поведение
12. Институционални механизми
13. Мониторинг
14. Мрежи за хора с увреждания в рамките на държавната администрация
15. Консултативни процеси
16. Баланс между служебни задължения и личен живот
17. Лица в неблагоприятно положение на пазара на труда
Част Трета: Преглед на актуалното състояние в България и предложения за промени за подобряване на възможностите в държавната администрация за хората с увреждания, представителите на малцинствата и уязвимите групи на пазара на труда
I. Преглед
II. Целеви групи
III. Антидискриминационно законодателство в България
IV. Устройство на администрацията
V. Система на държавната служба
VI. Предложения за промени
Анекс 1: Предложение за Указания за провеждане на конкурси за държавни служители с участие хора с увреждания
Анекс 2: Предложение за Ръководство за анализ на длъжностите в държавната администрация с цел установяването на възможностите за заемането им от хора с увреждания

Цялата книга

Книгата във файл ravnivaz.zip в текстов (.txt) и в MS Word формат (.doc) 321281 байта.

Обратно на страницата с текстовете.

Обратно на заглавната страница. http://bezmonitor.com